U prirodi ljudskih bića je da u svemu oko sebe nalaze pravilnosti, sheme, strukture, da u svim pojavama uočavaju tipove i klase u koje bi iste mogli da smeste. I to je logično, budući da je organizacioni poriv duboko utkan u sve nas, i da bi bez nekakvog reda u mislima i bez dogovora među ljudima svet vrlo brzo postao haotično i nepregledno mesto za život. Zbog toga i ne čudi da su se, od kad istorija ljudske misli ostavlja tragove, mogle naći različite podele i pokušaji da se neki od najvažnijih fenomena objasne, razlože na delove i pridruže srodnim pojavama. A još manje od toga iznenađuje to što su ljudi pokušavali da objasne sami sebe, odnosno, što su težili tome da uoče neke pravilnosti u ponašanjima sopstvenog roda i da ih zabeleže i opišu.

Tokom tih pokušaja, a posebno u moderno doba kod različitih struja u psihologiji, često je dolazilo do rasprava i sukoba oko toga da li je ponašanje pojedinca uzrokovano naslednim faktorima, unutrašnjim osobinama, genetikom, ili se ono događa kao refleks odgoja, sredine u kojoj osoba raste, njegovog vaspitanja i faktora koje možemo nazvati spoljašnjim uticajem.

Karl Jung je istraživao na terenu, putujući po svetu i obilazeći različite nacije, te je utvrdio da je postojanje kolektivnog nesvesnog univerzalno za celokupno čovečanstvo, a određene težnje koje je uočio na tom nivou klasifikovao je u čuvene arhetipove.

Tipovi ličnosti prema grčkim boginjama

Jungovi sledbenici razvijali su učiteljeve teorije i klasifikacije, a među njima se u savremeno doba najviše izdvajaju radovi i podele koje je ustanovila Žan Šinoda Bolen. Ona je, stapajući prethodne misli o tipovima čoveka i temperamenta, razradila i usložila sistem i, opisujući muškarce i žene, ustanovila respektabilnu tipologiju kojom se mnogi danas služe.

Imenujući, na primer, tipove ženskih ličnosti prema grčkim boginjama, Bolen izdvaja Atinu, Afroditu, Artemidu, Demetru, Heru, Hestiju i Persefonu kao simbole koji odgovaraju određenim sklopovima ličnosti.

Ako u sebi prepoznajete odlike žene koju ništa ne može pokolebati, i kojoj su odluke važnije od osećanja, sva je prilika da bi vas Bolen poistovetila sa Atinom, grčkom boginjom civilizacije, mudrosti i trezvenosti u ratu.

S druge strane, ako ste skloni flertu, koketiranju i zavođenju muškaraca, te ako uživate u tome da budete u centru pažnje i da dobijate naklonost velikog broja muškaraca, verovatno ste najbliži Afroditi – boginji lepote, čulne ljubavi i plodnosti.

Arhetipu Artemide, boginje lova, divljine i zaštitnice divljih životinja, odgovaraju one žene koje su sklone da se stalno dokazuju, da se takmiče same sa sobom, da budu samostalne i nezavisne od muškarca.

Sasvim suprotno njoj, Bolen izdvaja tip žene koja traži muškarca sa kojim može zasnovati porodicu i koja je privržena i posesivna, ali i osvetoljubiva. Ovaj tip simbolizuje Hera, boginja–zaštitnica braka i udatih žena.

Slična njoj je i žena kod koje je dominantan instinkt za roditeljstvom, koja je spremna da preuzima odgovornost i brigu nad tuđim životom koji je sama stvorila. Odgovara joj lik Demetre, boginje plodnosti i žita.

Ako u svojoj okolini ili u sebi prepoznajete inteligentnu, mudru žensku osobu, koja je povučena i brižna, ali pametna i staložena, verovatno ste na tragu Hestije, boginje domaćinstva, ognjišta i porodice.

Poslednji tip koji Bolen izdvaja jeste onaj koji predstavlja Persefona, boginja podzemnog sveta, koja baca kletvu smrti i uzrokuje pojavu godišnjih doba. Ovaj tip žene stalno želi da udovolji drugima i da bude prihvaćena, strpljiva je i prilagodljiva, ali i požrtvovana i jaka.

Izvor: Sensa/Uroš Ristanović