"Najvažnija hrišćanska molitva je Molitva Gospodnja, 'Očenaš', koju je Gospod naš Isus Hristos dao svojim učenicima, kada su mu se oni obratili moleći Ga da ih nauči kao da se mole Bogu" (Luka 11:1-4, Matej 6:9-13).

Molitva gospodnja
(u Evanđelju po Mateju gl. 6. st. 9-13.)

Oče naš, koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje,
da dođe carstvo Tvoje,
da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu.
Hleb naš nasušni daj nam danas,
i oprosti nam dugove naše
kao što i mi opraštamo dužnicima svojim,
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zloga.
Jer je Tvoje carstvo i sila i slava u vekove.
Amin.

Moja najbitnija molitva u životu...

Na crkvenoslovenskom Molitva Gospodnja glasi:

Otče naš, iže jesi na nebesjeh,
da svjatitsja imja tvoje,
da priidet carstvije tvoje:
da budet volja tvoja, jako na nebesi i na zemlji.
Hljeb naš nasuščnij dažd nam dnes,
i ostavi nam dolgi našja,
jakože i mi ostavljajem dolžnikom našim:
i ne vvedi nas vo iskušenije,
no izbavi nas ot lukavago.
Jako tvoje jest carstvo i sila i slava vo vjeki. Amin.

Izvor: Rastko