Onog trenutka kada započnemo da posmatramo svoje misli, aktivira se viši nivo svesti. Tada počinjemo da uviđamo da postoji prostrani okean svesnosti, mnogo širi od naših misli, i da je misao samo jedan mali aspekt te neograničene energije, piše dr Boško Hristić

Dok posmatramo svoje misli, mi smo svesni ne samo tih misli već i samih sebe kao neutralnih svedoka tih misli. Tada će se pojaviti nova vibracija svesti. Dok slušamo misli kao svedoci, mi zapravo osećamo svesno prisustvo – našeg dubljeg Ja – koje je uvek iza misli. Um tada gubi svoju moć nad nama i brzo se povlači, jer ga više ne osnažujemo poistovećujući se sa njim. To predstavlja početak kraja prisilne dominacije razmišljanja.

Spuštajući se sve dublje u ovo carstvo Obilja mi doživljavamo stanje čiste svesti. U tom stanju osećamo sopstveno prisustvo sa takvim intenzitetom i takvom radošću da celokupno mišljenje, naše fizičko telo, kao i ceo spoljni svet, postaju relativno beznačajni u poređenju sa njim. A ipak, to nije neko sebično stanje, već stanje gubitka dominacije prosuđujućeg ega.

Ono nas vodi iznad onoga što smo ranije smatrali „svojim ja”. To svesno prisustvo u neograničenoj energiji života predstavlja naše Jedinstvo i Suštinu, a u isto vreme i nešto neizmerno veće od nas. Biti u sadašnjem trenutku je jedini ključ ka oslobađanju od dominacije uma. Ali, mi ne možemo naći sadašnji trenutak sve dok sebe svodimo na naše razmišljanje. Razlika je velika između „Ja sam onaj koji misli” i „Ja sam onaj koji može da vidi misli, koji ih je svestan”!

Ako je vibracija naše svesti u ovom trenutku ono što određuje budućnost, šta je onda to što određuje kvalitet naše svesti? Kvalitet svesti određuje nivo našeg prisustva u životnoj energiji Kvantnog Polja. I zato, jedino mesto na kome se prava promena životne realnosti može odigrati, i na kome prošlost može biti izbrisana jeste sadašnji trenutak. Za ego, kraljevski ili sadašnji trenutak jedva da postoji.

Samo se prošlost i budućnost smatraju važnima, zato što on operiše samo kao program koji prebacuje iskustva iz prošlosti u moguće ishode u budućnosti. Ovo potpuno izvrtanje istine počiva na činjenici da u ego režimu rada um samo prerađuje sećanja i negativnu memoriju. On se uvek bavi kopanjem po prošlosti, jer bez toga – ko ste uopšte vi? On neprekidno svoje scenarije strahova i briga projektuje u buduće događaje.

Jedna čuvena misao kaže: „Vreme je samo protok misli!”. Zbog toga um poriče sadašnji, jedini trenutak, i opire mu se, zbog toga što bez vremena, odnosno bez prebacivanja prošlosti u budućnost, nije u stanju da funkcioniše i kontroliše stvarnost, tako da on večni sadašnji trenutak shvata kao najveću pretnju za svoj opstanak. To je značenje sintagme „prepustiti se” i „biti u toku sa životom”, odnosno živeti u vibraciji poštovanja života. Predajte se onome što uvek Jeste! Kažite uvek „Da” životu – i posmatrajte kako on počinje da radi za vaše

dobro, a ne protiv vas.

Svako se može osloboditi dominacije negativnih misli i emocija svog uma, ako počne da osluškuje i neutralno posmatra tok misli u meditaciji prisutnosti i svedočenja. Obratite posebnu pažnju na svaki obrazac koji se ponavlja, na negativna uverenja, predubeđenja koja se već godinama vrte u vašoj glavi. Neutralno posmatranje misli znači – slušajte svoje misli, nemojte da trčite za njima, budite prisutni kao neutralni svedok i otkrićete tajnu veličanstvene meditacije svedočenja.

Kasnije možete svedočiti i emotivno obojenim situacijama, čak i biti neutralni u komunikaciji sa drugima. Kada misli prestanu, možete da doživite punoću i prisutnost energije Kvantnog Polja.

Izvor: Sensa