U ekonomiji novac je sredstvo razmene, plaćanja i mera vrednosti, ali kada prodremo ispod ppovršine, shvatićemo da je novac čista energija koja teče. Novac je nešto u šta ulažemo znanje, snagu i energiju, ali da li će se ta energija vratiti, zavisi puno od našeg pristupa. Uglavnom se kao prva asoCijacija na novac nameću materijalne vrednosti, ali ne smemo zanemariti odnos novca sa duhovnim vrednostima. Ova veza je indirektna i nematerijalna, ali snažna i utiče izuzetno na naše blagostanje.

Zamislimo da je naš život ogroman organizam, prožet mnogim sudovima koji povezuju različite nivoe života: ponašanje, sposobnosti, namere, vrednosti, uverenja. Što postoji više veza između viših i nižih nivoa, život će biti harmoničniji. Energija teče kroz sve te sudove, pa i ukupan životni standard zavisi od toga koliko intenzivno energija cirkuliše.

Sa povećanjem toka novca, nivo energije u počinje da raste i postaje intezivniji. Ako je čovekov novac povezan sa višim vrednostima, onda je život ispunjen smislom i čovek postaje srećniji. Sa druge strane, ako posmtramo novac samo u kontekstu materijalnih vrednosti, onda viši nivoi našeg bića ostaju neiskorišćeni. Fokusiranjem samo na materijalno energija novca se troši, slabi i na kraju iščezava.

Kada osoba koja je orijentisana ka materijlnoj sferi stekne novac, to će samo poboljšati njen život na kratko, do određene granice. U jendom trenutku stvorie se barijera i nezadovoljstvo životom ponovo počinje da raste. U ovom trnutku čovek počinje da shvata da se sreća ne može kupiti novcem. Mnogi smatraju da će njihov život postati srećniji kada steknu bogatstvo, ali ne razumeju da će tada nivo energije drastično porasti i da možda nisu spremni za to. Zbog toga je važno uspostavljati pozitivan odnos prema novcu i fokusirati se na duhovni i lični razvoj kako bi ta energija novca uvek cirkulisala.

Sa dolaskom veće sume novca javljaju se nova ponašanja, nove sposobnosti, nove namere, nove vrednosti i nova uverenja. A uz sve to, doći će novi osećaj sebe, nova svrha i novi smisao postojanja. Na ovom putovanju je važno da ostanete verni svojoj pravoj prirodi, da živite u skladu sa svojim unutrašnjim "ja". Samo u ovom slučaju moći ćete  u svom životu.

Izvor: Sensa