Dr Madhavan Bidžu (Madhavan Biju) iz Indije, specijalista neurologije sa ajurvedske klinike AVN Arogya Hospital, povodom svog nedavno održanog predavanja o "Mentalnom zdravlju i ajurvedi", ekskluzivno za Sensu piše o vezi koja postoji između uma i tela, i o neophodnosti "čišćenja" uma, jer upravo u njemu se začinje bolest.

U novije vreme (posebno nakon pandemije), sve više raste svest o značaju mentalnog zdravlja u postizanju univerzalnih razvojnih ciljeva. Depresija je vodeći uzročnik narušavanja, ometanja ili ograničavanja sposobnosti pojedinca da se angažuje u određenim zadacima/radnjama ili da učestvuje u svakodnevnim aktivnostima i interakcijama, a samoubistvo je na četvrtom mestu među glavnim uzrocima smrti kod osoba starih između 15 i 29 godina. Ljudi sa teškim mentalnim problemima umiru prerano – čak dve decenije ranije – zbog različitih fizioloških stanja i tegoba koje bi se relativno lako mogle sprečiti. Uprkos očiglednom napretku, u pojedinim zemljama ljudi sa mentalnim problemima često pate od teških fizioloških oboljenja, suočeni su sa kršenjem ljudskih prava, doživljavaju diskriminaciju i bivaju stigmatizovani.

Postoje mnoga ograničenja kada govorimo o postojećim rešenjima za mentalne poremećaje, kao što su neželjeni efekti lekova, dugotrajna zavisnost, dugotrajna upotreba koja uzrokuje toleranciju i gubitak efikasnosti; takođe, preveliki značaj se daje biomolekularnom mehanizmu i intervencijama. I uglavnom, ne uzimaju se u obzir više mentalne sposobnosti (opažanje, razmišljanje, zaključivanje) ili duhovne dimenzije ljudske ličnosti.

Ljudska ličnost kao trodimenzionalni kontinuum tela, uma i svesti

Prema ajurvedi, um je kapija – interfejs između tela i svesti. U osnovi, ajurveda ne gleda na um i telo kao na dva različita entiteta; oni, zapravo, čine jedan kontinuum. Njihov odnos može se uporediti sa odnosom između posude i onoga što je u njoj sadržano. Telo je kao posuda, a um je sadržan u njemu. Primera radi, ako se posuda zagreva, tečnost koja se u njoj nalazi takođe će se zagrejati. Slično, ako se vruća tečnost sipa u posudu, toplota se prenosi na tu posudu (ovo je osnovna lekcija za svakog studenta ajurvede). Smatra se da je istinski dobar onaj ajurvedski lekar koji može da pronikne u um pacijenta. Ključ mentalnog zdravlja u ajurvedi je stalni napor da se um izdigne na viši nivo svesti. Iz ovog konceptualnog okvira posmatra se um u zdravlju i bolesti. Svaka fizička bolest ima mentalnu komponentu, a svaka mentalna bolest – fizičku. Telo i um utiču jedno na drugo i stoga ajurveda usvaja psihosomatski pristup u lečenju kako fizičkih bolesti tako i mentalnih poremećaja.

Triguna i tridoša

Ajurveda je možda najstariji medicinski sistem na svetu koji se specijalizovao za disciplinu psihijatrije. Neke od ovih tradicija preživele su do modernih vremena. Ajurvedska definicija mentalnog zdravlja uključuje fizički i mentalni domen, ali se takođe proteže i na duhovnu sferu ljudskog iskustva. Um poseduje tri osnovna kvaliteta (Triguna); to su satva (Sattva), radžas (Rajas) i tamas (Tamas). Njihova ravnoteža je temelj mentalnog blagostanja. Radžas i tamas se smatraju ranjivim tačkama uma. Radžas se odnosi na strast, aktivnost, motivisanost, kretanje, dinamiku osobe. Ukoliko je prenaglašen, može dovesti do preteranog razmišljanja, razdražljivosti i agresije. Tamas pak omogućava povlačenje iz aktivnosti, odmor i san, što je neophodno za oporavak. Međutim, neuravnoteženi tamas može voditi u otupelost ili neaktivnost, apatiju, inertnost ili letargiju, a u krajnjem slučaju – u depresiju. Satva guna čini osobu usredsređenom, u harmoniji sa sobom i održava radžas i tamas u prihvatljivim granicama. Ukratko, cilj je da se satva guna održi na optimalnom nivou, što osobu usmerava iz reaktivnog raspoloženja (reactive mood) u spremnost da adekvatno odreaguje na situacije/ljude (responsive mood).

Baš kao što postoje tri kvaliteta uma, postoje i tri doše tela, tj. tri tipa telesne konstitucije: vata, pita i kafa. Prema ajurvedi, stabilnost tela donosi stabilnost uma – napori da se telo stabilizuje u stvari uzrokuju unutrašnju stabilizaciju uma. Za razliku od alopatske medicine, ajurveda kod većine mentalnih bolesti tretira telo, a ne um. Pančkarma (pet postupaka biološkog čišćenja organizma) najčešće se koristi kod ozbiljnih psihičkih oboljenja. Ajurveda ima za cilj da postigne mentalno blagostanje čišćenjem tela i održavanjem fizičke ravnoteže doša.

Osnovna ajurvedska načela su upravljanje sopstvenim tipom tela i transformisanje uma. Dakle, da bi osoba imala savršeno zdravlje i bila u harmoniji sa sobom i svojom okolinom, tri doše treba da budu podjednako razvijene, odnosno uravnotežene, a mentalna konstitucija treba da bude dovedena na nivo satve.

Osnovni faktori mentalnog zdravlja

Dobro razvijena svesnost (Pranja) je esencija mentalnog zdravlja, iz čega se može izvesti zaključak da je njen nedostatak (Pranjaparadha) jedan od osnovnih uzroka za ispoljavanje bolesti, podjednako i mentalnih i fizičkih. Pranja je intelektualna sposobnost i ima tri komponente, odgovorne za sticanje i zadržavanje informacija i za podsećanje na znanje – Dhi (percepcija, umeće razumevanja i učenja), Dhriti (sposobnost zadržavanja informacija) i Smrithi (dugoročno pamćenje). Dhi se odnosi na našu sposobnost da uočimo razliku između onoga šta je dobro i šta je loše za život. Međutim, samo znanje o tome nije dovoljno. Mi moramo da delujemo na osnovu onoga što znamo (Dhriti). Smrithi je sposobnost čuvanja naučenog znanja, koje ćemo moći da iskoristimo kada se javi potreba za tim.

Emocionalna stabilnost je takođe značajan faktor za održavanje mentalnog zdravlja. Mentalni stres se, u ajurvedi, smatra semenom svih bolesti. Kada postoji emocionalna turbulencija u umu, inteligencija doslovno biva kidnapovana. Ako se emocije ne drže pod kontrolom, to dovodi do poremećaja ličnosti (emocionalno nestabilni, opsesivno-kompulsivni, paranoidni, histrionični i dr.), mentalnih poremećaja, ali i do fizičkih bolesti. Svesnost će procvetati tek sa emocionalnom zrelošću.
Dah i um su neodvojivi. Čak bi se moglo reći i da je dah skrivena, unutrašnja veza između tela, uma i svesti. Naše disanje se menja u skladu sa svakom emocijom. Dakle, na jednostavan način možemo promeniti emociju promenom ritma i obrasca daha. Ceo koncept joge je zasnovan na tome. Udah daje energiju, a izdah opušta. Dah je alat za balansiranje uma.
Ajurveda takođe opisuje i neke druge činioce neophodne za održavanje mentalnog zdravlja. To su sposobnost negovanja i održavanja odnosa, zatim Maitri – koncept ljubavi, blagonaklonosti i saosećajnosti koji podrazumeva stavljanje drugih ispred sebe, a potrebno je i da činimo nešto za svoje dobro i ne nanosimo štetu drugima.

Pravilnom ishranom do transformacije svesti

Prema ajurvedi, um se neguje hranom, a dobra, pravilna ishrana je ona koja je zdrava za telo, ali i prijatna za um. U jednom od klasičnih i autentičnih ajurvedskih tekstova (Charka Samhita) jasno se definiše pojam ishrane, i napominje se da hrana treba da nadoknadi i zadovolji sve potrebe uma. Ako se um nalazi u stanju zadovoljstva i zahvalnosti, to će pozitivno uticati na varenje, asimilaciju, apsorpciju i metabolizam, kao i na ukupnu transformaciju hrane. Dobra ishrana će omogućiti pojedincu da transformiše stanje svoje svesti od tamasične, preko radžastične, do satvične. Prema ajurvedi, ne treba prilaziti hrani sa strahom ili bilo kojim drugim negativnim emocijama, jer creva mogu osetiti ove jake negativne emocije i mogu naštetiti osi creva–mozak.

U savremenoj nauci vidimo slične studije, istraživanja i teme koje dalje utvrđuju učenja ajurvede. Između ostalog, psihoneuroendokrinoimunologija (PNEI) je naučna oblast koja istražuje vidove komunikacije koji postoje između uma, nervnog, endokrinog i imunog sistema, kao i njihovu korelaciju sa fizičkim zdravljem. Za PNEI je ključan koncept dvosmernog unakrsnog razgovora između četiri pomenuta sistema. Stara ajurvedska predstava o tri gune uma i tri doše tela podudarna je sa ovim PNEI sistemom.

Ajurveda nudi sveobuhvatan, višedimenzionalni koncept mentalnog zdravlja. Kontinuum tela i uma i dvosmerni unakrsni odnos koji postoji među njima su centralna tema u ajurvedskom razumevanju mentalnog i fizičkog zdravlja. Njihovo sticanje i održavanje zahteva višestruku strategiju, uključujući inžinjering uma, način života, ishranu, jogu, različite tretmane i terapije. Danas postoji velika potreba da se ovo znanje učini dostupnim čitavom društvu.

Izvor: Sensa/PREVELA I PRIREDILA: GORDANA SAJIĆ JOVANOVIĆ